องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทับตีเหล็ก
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คำสั่ง ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ที่เป็นปัจจุบัน พร้อมภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายสำนัก/กอง/เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
find_in_page ข้อร้องทุกข์ร้องเรียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการสำเร็จลุล่วง 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file การเผยแพร่กฎบัตร และแผนการตรวจสอบภายใน แก่หน่วยรับตรวจ การตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file การสอบทานกฎบัตรและขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file กฎบัตรการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file แผนการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file การติดตามประเมินผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ ตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file การดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีการรายงานผลให้ทราบภายใน 15 วัน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
find_in_page ทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1