messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
account_box สำนักปลัด อบต.
นางสาวศรีอรุณ ดอกกุหลาบ
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 089-5286432
นางสาวนันท์ลินี พิทักษ์ชัยณรงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 035-969-929 ต่อ 102
นางสาวกนกพร จิตติถาวร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 035-969-929 ต่อ 102
นางสาวกิ่งแก้ว กรรณเลขา
นิติกรปฏิบัติการ
โทร : 035-969-929 ต่อ 105
นายสมพงษ์ คงเปีย
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 035-969-929 ต่อ 102
นายทัศกร เชยล้อมขำ
พนักงานจ้างทั่วไป(คนงาน)
โทร : 035-969-929 ต่อ 102
นางประภา สุขประเสริฐ
คนงาน(จ้างเหมา)
โทร : 035-969-929 ต่อ 102
นางสาวอรดา อุณรุส
ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์(จ้างเหมา)
โทร : 035-969-929 ต่อ 0
นายมารุต ปล้องคำ
ผู้ช่วยงานป้องกัน(จ้างเหมา)
โทร : 035-969-929 ต่อ 102
นางสาวธนาภรณ์ กลิ่นคำหอม
ผู้ช่วยงานธุรการ (จ้างเหมา)
โทร : 035-969-929 ต่อ 102
นายขจรศักดิ์ สดใส
ยามรักษาความปลอดภัย(จ้างเหมา)
โทร : 035-969-929 ต่อ 102