องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทับตีเหล็ก
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
account_box สำนักปลัด
นางสาวศรีอรุณ ดอกกุหลาบ
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 035-969-929 ต่อ 110
นางสาวนันท์ลินี พิทักษ์ชัยณรงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 035-969-929 ต่อ 102
นางสาวกนกพร จิตติถาวร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 035-969-929 ต่อ 102
นางสาวกิ่งแก้ว กรรณเลขา
นิติกรปฏิบัติการ
โทร : 035-969-929 ต่อ 105
นางสาวกนกภรณ์ พันธุ์ศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 035-969-929 ต่อ 102
นางประภา สุขประเสริฐ
คนงานทั่วไป
โทร : 035-969-929 ต่อ 102
นายสมพงษ์ คงเปีย
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 035-969-929 ต่อ 102
นายทัศกร เชยล้อมขำ
คนงานทั่วไป
โทร : 035-969-929 ต่อ 102
นางสาวอรดา อุณรุส
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
โทร : 035-969-929 ต่อ 0
นายมารุต ปล้องคำ
ผู้ช่วยงานป้องกัน
โทร : 035-969-929 ต่อ 102