ชื่อเรื่อง : จ้างสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ขออนุมัติจ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน 4 ภาระงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง