ชื่อเรื่อง : ซื้อกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดตรวจโควิท - 19 แบบ Antigen Test Kit จำนวน 300 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง