ชื่อเรื่อง : ซื้อสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ม่านม้วนกันแสง UV จำนวน 5 รายการ เพื่อทดแทนม่านเดิมที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง