ชื่อเรื่อง : ซื้อสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปั๊มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อทดแทนของเก่าที่ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง