ชื่อเรื่อง : จ้างกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๔๔๓ สพ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง