ชื่อเรื่อง : จ้างสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ขออนุมัติจ้างเหมาบริการขุดลอกวัชพืชคูส่งน้ำริมถนนสาย 3318 จากวัดมะนาว ถึง วัดประสพสุข ตำบลทับตีเหล็ก ความยาวโดยประมาณ ๑,๘๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง