ชื่อเรื่อง : ซื้อกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง