ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาบริการขุดลอกดินเลน หมู่ที่ 5 ขุดลอกคูส่งน้ำ ดาดคอนกรีต หมู่ที่ 5 ขุดลอกวัชพืช หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ตำบลทับตีเหล็ก จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง