ชื่อเรื่อง : จ้างกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ขออนุมัติจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปลงสภาพเป็นเชื่อเพลิงหรือพลังงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง