ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง