ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมคันทางป้องกันน้ำกัดเซาะบริเวณหน้าบ้านนายพรหม สระประทุมมาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง