ชื่อเรื่อง : วัสดุสำนักงาน จำนวน 45 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก