ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-8443 สพ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง