ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานใน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง