ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาขุดลอกวัชพืช หมู่ที่ 4 จำนวน 2 สายทาง รวมระยะทาง 1,800 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง