องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทับตีเหล็ก
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
account_box คณะผู้บริหาร
นายอำนาจ หนูมงกุฎ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
โทร : 086-160-5918
นายปิยะ เจนสมุทร
รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลทับตีเหล็ก
โทร : 080-208-9282
นายโอกาส มั่นคง
รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลทับตีเหล็ก
โทร : 086-604-5840
นายพายัพ ขำบุญกลิ่น
เลขานุการนายกฯ
โทร : 089-489-1252
account_box ฝ่ายสภา
นายจำรัส ธรรมโชติ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
โทร : 086-015-3051
นางอำพร ขำอรุณ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหกล็ก
โทร : 081-944-0412
นายเอกรัฐ เผือกมอญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก หมู่ที่ 1
โทร : 093-009-4809
นางจศิตา สังข์ชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก หมู่ที่ 2
โทร : 099-054-9379
นางอำพร ขำอรุณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก หมู่ที่ 3
โทร : 081-944-0412
นายโกสน เรือนไทย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก หมู่ที่ 3
โทร : 089-212-9535
นายจำรัส ธรรมโชติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก หมู่ที่ 4
โทร : 086-015-3051
นายมนตรี พันธุ์แตง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก หมู่ที่ 5
โทร : 087-166-7212
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร
นักบริหารงาน อบต.
โทร : 035-969-929 ต่อ 109
นางสาวศรีอรุณ ดอกกุหลาบ
หัวหน้าสำนักงานปลัด ฯ
โทร : 035-969-929 ต่อ 110
นางสาวเบ็ญจมาศ คงพันธุ์คุ้ม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 035-969-929 ต่อ 111
นายชัยวัสน์ ลภัสบวรสกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 035-969-929 ต่อ 104
นางสาวนวลจันทร์ กอดิษฐ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 035-969-929 ต่อ 106
นางสาวนันณภัชสรณ์ ธารารัตนสุวรรณ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 035-969-929 ต่อ 105
account_box สำนักปลัด
นางสาวศรีอรุณ ดอกกุหลาบ
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 035-969-929 ต่อ 110
นางสาวนันท์ลินี พิทักษ์ชัยณรงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 035-969-929 ต่อ 102
นางสาวกนกพร จิตติถาวร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 035-969-929 ต่อ 102
นางสาวกิ่งแก้ว กรรณเลขา
นิติกรปฏิบัติการ
โทร : 035-969-929 ต่อ 105
นางสาวกนกภรณ์ พันธุ์ศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 035-969-929 ต่อ 102
นางประภา สุขประเสริฐ
คนงานทั่วไป
โทร : 035-969-929 ต่อ 102
นายสมพงษ์ คงเปีย
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 035-969-929 ต่อ 102
นายทัศกร เชยล้อมขำ
คนงานทั่วไป
โทร : 035-969-929 ต่อ 102
นางสาวอรดา อุณรุส
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
โทร : 035-969-929 ต่อ 0
นายมารุต ปล้องคำ
ผู้ช่วยงานป้องกัน
โทร : 035-969-929 ต่อ 102
account_box กองคลัง
นางสาวเบ็ญจมาศ คงพันธุ์คุ้ม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 035-969-929 ต่อ 111
นางสาวเบญจมาศ คงพันธ์คุ้ม
นักวิชาการพัสดุ
โทร : 035-969-929 ต่อ 103
นางทิพวรรณ ดวงแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 035-969-929 ต่อ 103
นางสาวณัฐฐินันท์ เพิ่มพูล
นักวิชาการคลัง
โทร : 035-969-929 ต่อ 103
นางสาวจันทร์จิรา แก้วรุ่งเรือง
ผู้ช่วยงานจัดเก็บรายได้
โทร : 035-969-929 ต่อ 103
นางสาววิลาวัลย์ ชำนาญดี
ผู้ช่วยงานการเงินและบัญชี
โทร : 035-969-929 ต่อ 103
นางสาวอมรรัตน์วดี ข่อมขันธ์
ผู้ช่วยงานพัสดุ
โทร : 035-969-929 ต่อ 103
account_box กองช่าง
นายชัยวัสน์ ลภัสบวรสกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 035-969-929 ต่อ 104
นายวุฒิพงศ์ คงทอง
นายช่างโยธา
โทร : 035-969-929 ต่อ 104
นายธวัชชัย ขำอรุณ
ลูกจ้างทั่วไป
โทร : 035-969-929 ต่อ 104
นายณัฐพงษ์ ดนุทัย
ลูกจ้างทั่วไป
โทร : 035-969-929 ต่อ 104
นางนิฏฐา มั่นคง
ผู้ช่วยงานธุรการกองช่าง
โทร : 035-969-929 ต่อ 104
นายวาริช สุขวิจิตร์
ผู้ช่วยงานช่าง
โทร : 035-969-929 ต่อ 104
นายปราโมทย์ จำปาเงิน
ลูกจ้างทั่วไป
โทร : 035-969-929 ต่อ 104
account_box กองสวัสดิการ
นางสาวนวลจันทร์ กอดิษฐ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 035-969-929 ต่อ 106
นางสาวจุฑาวรีย์ วาสเตชวงศ์
ผู้ช่วยงานพัฒนาชุมชน
โทร : 035-969-929 ต่อ 0
account_box กองการศึกษา
นางสาวนันณภัชสรณ์ ธารารัตนสุวรรณ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 035-969-929 ต่อ 105
นางสาวนันณภัชสรณ์ ธารารัตนสุวรรณ
นักวิชาการศึกษา
โทร : 035-969-929 ต่อ 105
นางสาวรุ่งนภา ฤทธี
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 035-969-929 ต่อ 105
นางสาวธนภร ศรีจันทร์ดี
ครู
โทร : 087-1683-408
นางสาวเขมจิรา ปานสุวรรณ
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 089-9663-124
account_box กองสาธารณสุข
นางสาวศรีอรุณ ดอกกุหลาบ
หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร : 035-969-929 ต่อ 110
นายธวัชชัย เวชภู
ลูกจ้าง
โทร : 035-969-929 ต่อ 102