องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทับตีเหล็ก
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
account_box คณะผู้บริหาร
นายอำนาจ หนูมงกุฎ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
โทร : 086-160-5918
นายปิยะ เจนสมุทร
รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลทับตีเหล็ก
โทร : 080-208-9282
นายโอกาส มั่นคง
รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลทับตีเหล็ก
โทร : 086-604-5840
นายพายัพ ขำบุญกลิ่น
เลขานุการนายกฯ
โทร : 089-489-1252
account_box ฝ่ายสภา
นายจำรัส ธรรมโชติ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
นางอำพร ขำอรุณ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหกล็ก
นางจศิตา สังข์ชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
นายมนตรี พันธุ์แตง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
นายโกสน เรือนไทย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
นายเอกรัฐ เผือกมอญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร
นักบริหารงาน อบต.
นายสุทธา ทาลี
หัวหน้าสำนักงานปลัด ฯ
นางชนิตา ศรีเที่ยงตรง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายชัยวัสน์ ลภัสบวรสกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวนวลจันทร์ กอดิษฐ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวนันณภัชสรณ์ ธารารัตนสุวรรณ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
account_box สำนักปลัด
นายสุทธา ทาลี
หัวหน้าสำนักงานปลัด ฯ
นางสาวนันท์ลินี พิทักษ์ชัยณรงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางกัณณ์วิมล ขันตีธนสกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวกิ่งแก้ว กรรณเลขา
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวกนกภรณ์ พันธุ์ศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางประภา สุขประเสริฐ
คนงานทั่วไป
นายสมพงษ์ คงเปีย
พนักงานขับรถยนต์
นายทัศกร เชยล้อมขำ
คนงานทั่วไป
นางสาวอรดา อุณรุส
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
account_box กองคลัง
นางชนิตา ศรีเที่ยงตรง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางทิพวรรณ ดวงแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวเบญจมาศ คงพันธ์คุ้ม
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวณัฐฐินันท์ เพิ่มพูล
นักวิชาการคลัง
-
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวนพรัตน์ โพธิ์ทองคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวจันทร์จิรา แก้วรุ่งเรือง
ลูกจ้าง
account_box กองช่าง
นายชัยวัสน์ ลภัสบวรสกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวุฒิพงศ์ คงทอง
นายช่างโยธา
นายธวัชชัย ขำอรุณ
ลูกจ้างทั่วไป
นายสุวัฒน์ ศรีถนัด
ลูกจ้างทั่วไป
นายมารุต ปล้องคำ
ลูกจ้าง
นายณัฐพงษ์ ดนุทัย
ลูกจ้าง
นายนิรันดร์ แก้วมณี
ลูกจ้าง
นายสรวิชญ์ หงษ์ลอยวงษ์
ลูกจ้าง
account_box กองสวัสดิการ
นางสาวนวลจันทร์ กอดิษฐ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวปาริชาติ รุ่งรัตนพงษ์พร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
account_box กองการศึกษา
นางสาวนันณภัชสรณ์ ธารารัตนสุวรรณ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวนันณภัชสรณ์ ธารารัตนสุวรรณ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวรุ่งนภา ฤทธี
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวธนภร ศรีจันทร์ดี
ครู
นางสาวเขมจิรา ปานสุวรรณ
ผู้ดูแลเด้ก
account_box กองสาธารณสุข
นายสุทธา ทาลี
หัวหน้าสำนักงานปลัด ฯ
นายธวัชชัย เวชภู
ลูกจ้าง