องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทับตีเหล็ก
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
account_box กองคลัง
นางชนิตา ศรีเที่ยงตรง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางทิพวรรณ ดวงแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวเบญจมาศ คงพันธ์คุ้ม
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวณัฐฐินันท์ เพิ่มพูล
นักวิชาการคลัง
-
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวนพรัตน์ โพธิ์ทองคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวจันทร์จิรา แก้วรุ่งเรือง
ลูกจ้าง