องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทับตีเหล็ก
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
account_box กองคลัง
นางสาวเบ็ญจมาศ คงพันธุ์คุ้ม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 035-969-929 ต่อ 111
นางสาวเบญจมาศ คงพันธ์คุ้ม
นักวิชาการพัสดุ
โทร : 035-969-929 ต่อ 103
นางทิพวรรณ ดวงแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 035-969-929 ต่อ 103
นางสาวณัฐฐินันท์ เพิ่มพูล
นักวิชาการคลัง
โทร : 035-969-929 ต่อ 103
นางสาวจันทร์จิรา แก้วรุ่งเรือง
ผู้ช่วยงานจัดเก็บรายได้
โทร : 035-969-929 ต่อ 103
นางสาววิลาวัลย์ ชำนาญดี
ผู้ช่วยงานการเงินและบัญชี
โทร : 035-969-929 ต่อ 103
นางสาวอมรรัตน์วดี ข่อมขันธ์
ผู้ช่วยงานพัสดุ
โทร : 035-969-929 ต่อ 103