องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทับตีเหล็ก
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
โทร : 089-6671217
นางสาวศรีอรุณ ดอกกุหลาบ
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 089-5286432
นางสาวเบ็ญจมาศ คงพันธุ์คุ้ม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-0079435
นายชัยวัสน์ ลภัสบวรสกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-9189015
นางสาวนันณภัชสรณ์ ธารารัตนสุวรรณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 062-2629465
นางสาวนันท์นภัส น้อยสุริวงษ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 098-1796456
นางสาวศรีอรุณ ดอกกุหลาบ
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 089-5286432