องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทับตีเหล็ก
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร
นักบริหารงาน อบต.
นายสุทธา ทาลี
หัวหน้าสำนักงานปลัด ฯ
นางชนิตา ศรีเที่ยงตรง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายชัยวัสน์ ลภัสบวรสกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวนวลจันทร์ กอดิษฐ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวนันณภัชสรณ์ ธารารัตนสุวรรณ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม