องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทับตีเหล็ก
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร
นักบริหารงาน อบต.
โทร : 035-969-929 ต่อ 109
นางสาวศรีอรุณ ดอกกุหลาบ
หัวหน้าสำนักงานปลัด ฯ
โทร : 035-969-929 ต่อ 110
นางสาวเบ็ญจมาศ คงพันธุ์คุ้ม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 035-969-929 ต่อ 111
นายชัยวัสน์ ลภัสบวรสกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 035-969-929 ต่อ 104
นางสาวนวลจันทร์ กอดิษฐ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 035-969-929 ต่อ 106
นางสาวนันณภัชสรณ์ ธารารัตนสุวรรณ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 035-969-929 ต่อ 105