องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทับตีเหล็ก
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 11
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 27
พระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 22
กฎหมายจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2552
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 18
กฎหมายจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2562 ฉบับที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 36
กฎหมายจัดตั้ง เทศบาล (ทน. ทม. ทต.) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 19
กฎหมายจัดตั้ง เทศบาล (ทน. ทม. ทต.) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2562 ฉบับที่ 14
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 22
กฎหมายจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 20
กฎหมายจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562 ฉบับที่ 7
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 19