องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทับตีเหล็ก
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลทับตีเหล็ก จำนวน 4 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ และ หมู่ที่ ๔ ตำบลทับตีเหล็ก จำนวน ๔ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่าย (CCTV Networt System) ตำบลทับตีเหล็ก จำนวน 15 จุด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 35 ตัว พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสะพานปูนดอนบ้าน ถึง สะพานปูนบ้านท่าข้าม หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายกลางทุ่ง หมู่ที่ ๑ เชื่อม หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕ ตำบลทับตีเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงศาลารวมใจ หมู่ที่ ๔ ตำบลทับตีเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างฝังท่อสูบน้ำ หมู่ที่ ๑ บริเวณประตูกั้นร้ำหน้าบ้านนายเอกชัย บรรจงขจรบุญ ตำบลทับตีเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมร่องระบายน้ำและฝาคอนกรีตจากบ้านนายคุณากร พงษ์เถือน ถึง หอถังประปา หมู๋ทีี่ 4 ตำบลทับตีเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากซอยท่าข้าม - วัดประสพสุข ถึง บริเวณไร่นางกลึง เส็งหนู ตำบลทับตีเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างเหมาติดตั้งระบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 จำนวน 10 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างเหมาติดตั้งระบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕ จำนวน ๑๐ จุด โดยทำการติดตั้งเสาโครงเหล็ก พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ช่วงปิดเทอม) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ขออนุมัติจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปลงสภาพเป็นเชื่อเพลิงหรือพลังงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed ซื้อกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ซื้อกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ซื้อสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ขออนุมัติจัดซื้อข้าวสารหอมมะลิ จำนวน 314 ถัง เพื่อบรรเทาเหตุด่วนอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 5 ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-8443 สพ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed จ้างสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ขออนุมัติจ้างเหมาติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สาย หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed ซื้อสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed ซื้อกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed ซื้อกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 132
rss_feed ซื้อกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 97
rss_feed ซื้อกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 98
rss_feed ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เป็นรถยนต์บรรทุกขนาด 6 ล้อ ชนิดเปิดข้างเทท้าย เครื่องยนต์ดีเซล กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ายกสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 106
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 5 ตำบลทับตีเหล็ก จำนวน 20 สายทาง ปริมาตรหินคลุกไม่น้่อยกว่า 510 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 196
rss_feed ซื้อซื้อกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 161
rss_feed จ้างกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ขออนุมัติจ้างเหมาตีเส้นจราจร หมู่ที่ 5 จากสะพานปูนท่าข้าม หมู่ที่ 3 ถึง ประตูน้ำ หมู่ที่ 5 ความยาว 1,250 เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 180
rss_feed ซื้อกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 191
1 - 31 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1